• Les 1

     -  

  1 –   

  Orome ná nilda.

  Orome is vriendelijk.

  2 –   

  Ná, nas nilda.

  Ja, hij is vriendelijk.

  3 –   

  Rían ume nilda.

  Rían is niet vriendelijk.

  4 –   

  Ma nilda Rían?

  Is Rían vriendelijk?

  5 –   

  Ui, umis nilda.

  Nee, ze is niet vriendelijk.

  6 –    

  I cirya ná pitya.

  Het schip is klein.

  7 –   

  Ma pitya i cirya?

  Is het schip klein?

  8 –   

  Ná, nas pitya.

  Ja, het is klein.

   

  Opmerkingen:

  • De vorm  nas betekent zowel "hij is", "zij is" als "het is". Als er een ander onderwerp is dan gebruiken we  . Dit geldt algemeen: alle werkwoorden hebben twee basisvormen eentje met de uitgang –s, dit staat voor "hij", "zij" of "het". En een basisvorm zonder – s die we gebruiken als er een ander onderwerp is.
  • Het werkwoord dat "niet zijn" betekent, heeft twee soortgelijke vormen  umis en  ume.
  • Het woord  betekent zowel "is" als "ja".
  • Het woordje ma aan het begin van een zin geeft aan de de zin een ja/nee-vraag bevat. In dat geval laten we het woordje  meestal weg. En het teken is het vraagteken.
 • Les 2

     -  

  1 –     

  Nan atan ar nan ettelea.

  Ik ben een mens en ik ben een vreemdeling.

  2 –    

  Nal elda, umil ettelea.

  Gij zijt een elf, gij zijt geen vreemdeling.

  3 –     

  Ma atan hya elda Orome?

  Is Orome een mens of een elf?

  4 –     

  Orome ume atan, nas elda.

  Orome is geen mens, hij is een elf.

  5 –      

  Rían, ma nal atan hya elda?

  Rían, zijt gij een mens of een elf?

  6 –       

  Nan elda, Orome ná elda, nalme eldar.

  Ik ben een elf, Orome is een elf, wij zijn elfen.

  7 –     

  Orome ar Rían nar eldar.

  Orome en Rían zijn elfen.

  8 –       

  Orome ná nér ar Rían ná nís.

  Orome is een man en Rían is een vrouw.

   

  Opmerkingen:

  • De uitgang – n bij een werkwoord betekent "ik", dus  nan is "ik ben" en  umin "ik ben niet".
  • Voor "gij" hebben we de soortgelijke uitgang –l, dit geeft dus nal  "gij zijt" en  umil "gij zijt niet".
  • De uitgang – lme is één van de uitgangen voor "wij", we komen er in volgende les op terug.
  • Quenya kent geen onbepaald lidwoord "een", het woordje  elda vertalen we dus door "een elf".
  • Het woordje hya "of" spreken we uit als chja.

   

  Belangrijke woorden:

     
  nan, umin, nal, umil.
  ik ben, ik ben niet, ge zijt, ge zijt niet.

   

 • Les 3

     -  

        Nalve nildor
  Wij zijn vrienden


  1 –     

  Essenya ná Orome, nan elda.

  Mijn naam is Orome, ik ben een elf.

  2 –     

  Ma nar nildor i eldar ar i atani?

  Zijn de elfen en de mensen vrienden?

  3 –     

  Ná, i eldar ar i atani nar nildor.

  Ja, de elfen en de mensen zijn vrienden.

  4 –       

  Atta eldar, nér ar nís, nar nildonyar.

  Twee elfen, een man en een vrouw, zijn mijn vrienden.

  5 –    

  I nér same nís.

  De man heeft een vrouw.

  6 –     

  I nér ar i nís samir hína.

  De man en de vrouw hebben een kind.

  7 –         

  Tuor ná atan, Indil ná atan, i hína ná atan.

  Tuor is een mens, Indil is een mens, het kind is een mens.

  8 –         

  I nelde nar atani, Tuor ar Indil nar esser atanion.

  De drie zijn mensen, Tuor en Indil zijn mensennamen.

  9 –      

  Tuor, ma samil nís ar híni?

  Tuor, hebt ge een vrouw en kinderen?

  10 –       

  Ná, samin nís, ar nissenya same hína.

  Ja, ik heb een vrouw, en mijn vrouw heeft een kind.

  11 –      

  Nalme nelde: i atar, i amil ar hína.

  We zijn met drie: de vader, de moeder en een kind.


  Opmerkingen:

  • Zoals ge ondertussen wel gemerkt hebt, bestaan er twee uitgangen voor "wij": – -lme en – -lve. Ge gebruikt – -lme als de toehoorder niet tot het groepje behoort waarover ge spreekt en – -lve als de toehoorder er wel bijhoort.
  • De uitgang –  -r gebruiken bij een werkwoord als het onderwerp uit meer dan één persoon bestaat. Het is ook een van de mogelijke meervoudsuitgangen voor substantieven.
  • Het woordje "mijn" is in Quenya geen afzonderlijk woord, we plakken het achteraan het woord waar het bijhoort, zo is  ciryanya dus "mijn schip". Let op: door deze uitgang verandert meestal de klemtoon.
  • Het leesteken komt met onze komma overeen, met onze dubbelpunt en puntkomma.

   

  Belangrijke woorden:

         
  nalme, umilme, nalve, umilve, atani nar, atani umir.
  we zijn, we zijn niet, we zijn, we zijn niet, mensen zijn, mensen zijn niet.